Stanovy

I. Názov, sídlo, pôsobnosť, štatutárny orgán

Názov klubu: SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH PLEMIEN

Sídlo: adresa predsedu a štatutára klubu : Milan Polák, Telince 72, 951 61 Čifáre

Pôsobnosť: Slovenská republika

Štatutárny orgán: - predseda, oprávnený konať za klub samostatne

- podpredseda, oprávnený konať za klub samostatne

II. Právna povaha a postavenie klubu

SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH PLEMIEN (ďalej len SKRP ):

1. Je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré

združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena Kaukazský ovčiak prípadne iných

ruských plemien

2. SKRP má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.

3. Môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho

členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov.

III. Poslanie klubu a ciele

1. Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov plemena

Kaukazský ovčiak prípadne iných ruských plemien.

2. Zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu Kaukazský ovčiak prípadne iných ruských plemien,

organizovanie chovateľských akcií, výstav, a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a

rozvoja kynologicko – športových aktivít.

3. Uspokojuje spoločenské, športové a canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných

záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a/alebo

športovej výkonnosti.

4. Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a

držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.

5. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.

6. Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky,

prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.

5. Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje s ďalšími kynologickými klubmi, UKK a SKJ, pri svojich

aktivitách postupuje v súlade s predpismi UKK, SKJ a FCI.

IV. Vznik a zánik klubu

1. Klub vznikol na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 4.3.2018 na základe rozhodnutia chovateľov,

majiteľov, držiteľov a priateľov plemena Kaukazský ovčiak prípadne iných ruských plemien.

2. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov, stratou

členskej základne alebo rozhodnutím súdu. Pri zániku klubu zvolí členská schôdza likvidačnú

komisiu, ktorá vykoná likvidáciu a rozhodne o majetku klubu.

3. Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR

a zastrešujúcej organizácii.

V. Členstvo v klube

1. Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemena Kaukazský ovčiak prípadne

iných ruských plemien , ktorí sú občanmi SR, alebo majú v SR trvalý pobyt.

2. Počet členov klubu nie je obmedzený.

3. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o

členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať sa na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je

definitívne.

4. Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo

členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu.

5. Členstvo v SKRP nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, ak ich chcú využívať na

reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, vzájomné vzťahy musia byť

upravené zmluvne.

6. Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne ročný členský poplatok,

ktorých výšku schvaľuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza klubu.

7. Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára príslušného roka, v prípade

neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do

klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka

je zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena.

8. Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili

o rozvoj, propagáciu plemena, alebo z iných dôležitých dôvodov čestné členstvo v klube. Čestné

členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen neplatí členské poplatky,

nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.

9. Asociované členstvo

a) Asociovaným členom sa stáva záujemca, ktorý si podá prihlášku do klubu.

b) O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SKRP. V prípade neprijatia sa záujemca môže

do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu.

c) Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.

d) Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a

rozhodovať o dôležitých otázkach..

e) Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne

prispievať k zveľaďovaniu plemena Kaukazský ovčiak prípadne iných ruských plemien a klubu.

f) Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou,

alebo členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako

u riadneho člena.

g) Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného

kalendárneho roka.

h) Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe

písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská alebo

výročná členská schôdza SKRP.

10. Členstvo v klube zaniká:

a) nezaplatením členského príspevku na príslušný rok v stanovenej lehote,

b) vystúpením člena na základe písomného oznámenia, ku dňu jeho doručenia,

c) vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, predpisov a uznesení klubu, alebo strešných

organizácií tiež za podporovanie a schvaľovanie činností ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi

a zákonmi Slovenskej republiky, o ktorom rozhoduje výbor klubu.

d) vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov

klubu, alebo strešných organizácií.

e) úmrtím člena

11. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov

prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami,

ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode, taktiež osoba ktorá podporovala či schvaľovala

činnosti ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi cieľmi organizovanej kynológie a zákonmi Slovenskej

republiky

VI. Práva a povinnosti členov

1. Členovia klubu majú právo:

a) voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých členov),

b) využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,

c) podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,

d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,

e) zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti výboru klubu,

f) byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu

2. Členovia klubu majú povinnosti:

a) uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené

členskou schôdzou klubu,

b) dodržiavať stanovy a predpisy klubu a platné predpisy a poriadky UKK, SKJ a FCI,

c) dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených šteniec,

d) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a UKK, alebo zo zverenej funkcie,

e) aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,

f) nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube a chov

VII. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

1. Členská schôdza alebo výročná členská schôdza klubu

2. Výbor klubu

3. Revízna komisia klubu

1. Členská schôdza klubu

a) Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo na žiadosť 1/3 členov

klubu. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť zvolaná písomne, so zaslaním programu

najmenej 14 dní pred jej konaním.

b) Členská schôdza prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov a plnenie poslania klubu vrátane

zriaďovania odborných komisií, určuje rozsah a prijatie vnútorných predpisov, schvaľuje podmienky

pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat, prerokováva a schvaľuje správu o činnosti

klubu za uplynulé obdobie, hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov klubu, v prípade

potreby môže schváliť nové členské poplatky, rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru

klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalší rok. V prípade potreby schvaľuje zmeny členov

výboru klubu. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou

prítomných členov klubu.

c) Členská schôdza navrhuje zástupcov klubu do odborných komisií, alebo do orgánov strešných

organizácií.

d) Uznesenia z členskej schôdze sú platné, ak sú schválené viac ako polovicou prítomných členov.

2. Výročná členská schôdza klubu

Výročná členská schôdza klubu sa zvoláva po ukončení funkčného obdobia výboru klubu raz za 4 roky,

alebo na žiadosť 2/3 členov klubu. Výročná členská schôdza musí byť zvolaná písomne, so zaslaním

programu najmenej 14 dní pred jej konaním. Zvoláva ju výbor klubu, musí byť zvolaná písomne, so

zaslaním programu najmenej 14 dní pred jej konaním. Úlohou výročnej členskej schôdze je:

a) plnenie úloh a poslania členskej schôdze primerane podľa bodov b) až d)

b) voliť na 4 roky spravidla 7-členný výbor klubu a dvoch náhradníkov výboru

c) voliť na 4 roky 3-člennú revíznu komisiu klubu

3. Výbor klubu

a) Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.

b) Výbor klubu tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, hlavný poradca chovu, pokladník a dvaja

členovia.

c) Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami, alebo výročnou členskou schôdzou a

členskou schôdzou. Úlohou výboru klubu je:

- realizovať poslanie klubu,

- zabezpečovať činnosť klubu,

- zvolávať schôdze výboru klubu, členské schôdze, výročnú členskú schôdzu,

- prijímať a evidovať nových členov,

- vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie,

- navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemien združených v klube,

- navrhovať rozhodcov na výstavy,

- navrhovať zmeny podmienok do chovu,

- menovať a odvolávať poradcov chovu podľa potrieb klubu

- úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor klubu.

d) Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu klubu minimálne

jedenkrát ročne , menej závažne rozhodnutia o chode klubu môže výbor schvaľovať emailovou

komunikáciu.

e) Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. V prípade rovnosti hlasov

rozhoduje hlas predsedu.

f) Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnicu, ktorá je do 15 dní zaslaná každému členovi

výboru klubu.

g) Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi.

h) Zvolený výbor si funkcie rozdeľuje sám

VIII. Kontrolná a revízna činnosť

1. Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje 3-členná revízna komisia v zložení: predseda a

dvaja členovia. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom

poradným. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda RK najmenej raz za

rok za účelom kontroly činnosti a hospodárenia klubu. Predseda a členovia revíznej komisie

nemôžu byť súčasne členmi výboru klubu.

2. Členovia klubu a výbor klubu sú povinní poskytnúť revíznej komisii potrebnú súčinnosť.

3. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej, alebo výročnej členskej schôdzi klubu,

ktorej predkladá správu za jednotlivý rok a ďalej podľa potreby klubu správu na základe vzniknutej

konkrétnej situácie.

IX. Členská disciplína

1. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový disciplinárny

orgán klubu, ktorého rozhodnutie nemá odkladný účinok V prípade disciplinárneho stíhania člena

výboru preberá funkciu prvostupňového disciplinárneho orgánu revízna komisia.

2. Proti rozhodnutiu výboru klubu, alebo revíznej komisie ako prvostupňového disciplinárneho orgánu,

možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie členskej, alebo výročnej členskej schôdzi

klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

X. Hospodárenie klubu

Klub hospodári podľa rozpočtu na príslušný rok schváleného členskou schôdzou. Zdrojom príjmov sú:

1. členské príspevky, zápisné

2. poplatky za chovateľskú činnosť

3. výťažok z akcie organizované klubom

4. príspevky, dotácie a dary

Tieto stanovy schválila zakladajúca členská schôdza SLOVENSKÉHO KLUBU RUSKÝCH PLEMIEN

dňa 4.3.2018 Platnosť nadobudli dňom schválenia, účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na

Ministerstve vnútra SR.

V Telinciach, dňa 4.3.2018